Divorci express i sepració matrimonial a Espanya

Divorci a Espanya:

El nostre despatxjurídic és líder amb divorciscontractats online o per internet i dret de família a tota Espanya.

Disposemd’unequip propi d’advocats i procurador sepecialitzats amb divorcis, separacions matrimonials i nul•litateclesiàstica matrimonial que ofereix i garantitza el millorservei al millor preu d’Espanya.
A Espanyaexisteixen dos tipus de procediments de divorci express i separació matrimonial:
El divorci express de mutu acord:

Que consisteixamb confeccionar un conveni reguladoramistóssignatpels dos esposos, i ractificant al Jutjat.

Els dos cónyuges comparteixen advotcat i procuradorabarantantels costos, a més, no es celebra juí fent el procésméssenzill.

El termini de resolucióésd’un mes aproximadament (depenent del Jutjat al que s’haassigneel cas).

Al mostre despatx el costd’un divorci express o separació és de 100 euros per cónyuge (200 preu total) quan no existeixen fillsmenors ni liquidacions de bens; pels casos que existeixen fillsmenorso liquidacions de societat ganancials el preu és de 150 euros per cónyuge (300 euros preu total).

En resum, el divorci de mutu acord és més econòmic, ràpid i pacífic, el que es especialmente important quan existeixen fillscomúns al matrimoni.

El divorciexpress o separació matrimonial contenciós:

Que consisteixamb que la partdemandantrealitzaun escrit de demanda, la part demandadarealitza un escrit de contestació a la demanda, i es celebra un juíamb el que es confrontaran les posturesdels dos esposos. A Espanya el termini legal per dictar Sentència des de la celebració del juíés de 20 dieshàbils (un mes).

Ésméscar, lent i conflictiu que el de mutuacord. Les dos parts necesiten contractar i costejarun advocat i procurador independent. El cost total del procés contenciós al nostre despatxés de 600 euros (incloentserveid’advocat, procurador, … etc. totinclòs), i el terminiés de entre 6 i 9 messos (depenentdel cas y Jutjatconcret).

Quan exiteixen fills menorsd’edat o incapacitats, intervendrà amb el procés el Ministeri Fiscal. En els casos en els que existeixca liquidació de bens, es convenient realizar-la en el mateix divorci, ja que en Notaria suposaria un major cost (dependent dels casos, uns 3.000 euros).

Des de 2005 ja no ésnecesarial•legar causa de la ruptura del matrimoni a Espanya, i es pot optar per la separació o el divorci (el sporcessos judicials son iguals). La separació paralitza el matrimoni temporalment (es podrá mantindrer la separació, o tramitar una reconciliació o divorci); i el divorci el dissol definitivament (poguent tornar-se a casar).

Per obtindrer qualsevol informació de forma gratuïta, no dubteu en posar-se en contacte amb el nostre departamentd’atenció al client amb el que vos ajudar emencantats a resoldrer elsvostres dubtes, ja siga per correu electrònic, per telèfon o de manera presencial (les nostres consultes son gratuïtes).

Divorci Espanya

DIVORCI EXPRESS I SEPARACIÓ MATRIMONIAL A ESPANYA.
Nadie divorcia como Divorcieitor. Hay solución Divorcieitor.com.